انواع ابزار دستی

DICE+N+SLIPS

ابزار دستی (Handling Tools):

این ابزار بخش اصلی در حفاری مدرن را تشکیل می‌دهند، آنها برای آویزان نکه داشتن، جابجا کردن و چرخاندن لوله‌های حفاری در درون و اطراف چاه حفاری استفاده می باشند. اگر چه اکثر این ابزارها برای آویزان نگه داشتن و جایجا کردن لوله‌ها در جهت عمودی کاربرد دارند اما برخی از این ابزار مانند آسانسورها برای جابجا کردن لوله‌ها از حالت افقی به عمودی در حین حفاری استفاده می‌شوند. تعدادی از این ابزار به این شرح می‌باشند: Bushing، Elevator، Safety clamps، Manual Tongs، Power Tong، Slips، Dies و …. که هرکدام از این ابزار کاربرد ویژه‌ای در حین عملیات حفاری دارا می باشند.